نرخ خدمات

 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :
 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :
 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :
 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :
 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :
 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :
میانگین نرخ ساعتی
میانگین نرخ روزانه
ترانسفر فرودگاهی
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
650 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
650 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
650 هزار تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
7.9 میلیون تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
7.9 میلیون تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
7.9 میلیون تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
89 هزار تومان / ساعتی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
579 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
119-139 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
59 هزار تومان / ساعتی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
489 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
89-109 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
900 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
900 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
900 هزار تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
550 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
550 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
550 هزار تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
89 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
539 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
99-129 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
109 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
799 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
129 هزار تومان / ساعتی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
790 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
150- 190 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
119 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
799 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
7.5 میلیون تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
7.5 میلیون تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
7.5 میلیون تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
میانگین نرخ ساعتی
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
650 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
7.9 میلیون تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
89 هزار تومان / ساعتی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
59 هزار تومان / ساعتی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
900 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
550 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
89 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
109 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
129 هزار تومان / ساعتی
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
119 هزار تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
7.5 میلیون تومان / ساعتی
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
میانگین نرخ روزانه
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
650 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
7.9 میلیون تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
579 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
489 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
900 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
550 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
539 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
799 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
790 هزار تومان / روزانه
اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
799 هزار تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
7.5 میلیون تومان / روزانه
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
ترانسفر فرودگاهی
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
-
* در دسترس نیست
650 هزار تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
7.9 میلیون تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
-
* در دسترس نیست
119-139 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
89-109 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
900 هزار تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
550 هزار تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان
99-129 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
150- 190 هزار تومان
* در برداشتن منطقه بستگی دارد
-
* در دسترس نیست
7.5 میلیون تومان
*اضافه بهای سوخت /ساعتی 5 هزار تومان

نیاز به مشاوره دارید ؟

فقط با این شماره تماس بگیرید 09120121290
رزرو کنید
 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :

بهترین خدمات را را با ما تجربه کنید

شرایط و مدارک مورد نیاز و لازم برای اجاره خودرو با راننده و اجاره ماشین بدون راننده متفاوت است ، البته شایان ذکر است سفیر رنت سعی دارد شرایط بسیار منعطف با شرایط مشتری را برای تضمین اجاره خودرو در نظر بگیرد لذا در صورتی که شرایط و مدارک مورد نیاز ذیل برای شما مقدور نیست جهت هماهنگی با مدیریت تماس بگیرید.

اکنون رزرو کنید
 • نام کامل خودرو وارد شود
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
 • :
Spread the love